EKONOMICKÉ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SLUŽBY

Nabízíme podnikatelům kompletní dodávku
ekonomických, účetních a daňových služeb.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • Kromě daňových a účetních porad, vyplňování daňových přiznání včetně povinných příloh, umožňuje spolupráce s daňovým poradcem i odklad podání daňového přiznání z příjmu k datu 30.června, respektive do konce 6.měsíce po skončení hospodářského roku (v případě zákazníka účtujícího v hospodářském roce).
 • Mezi klasické nabízené služby patří zejména daňová optimalizace, zastupování poplatníka před správcem daně a správci zdravotních a sociálních fondů.
 • Mimo zákazníků, jimž vedeme po celý rok účetnictví, zpracujeme daňové přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob i na základě podkladů (účetnictví, daňová evidence) předložených klientem.
 • Pro porady využíváme všech komunikačních kanálů: telefon, mobilní telefon, mail, fax, osobní návštěvu.

Daňové poradenství zajišťují jednatelé firmy, kteří jsou daňovými poradci zapsanými u Komory daňových poradců:

Svatopluk Daněk st. dpt

číslo zápisu v seznamu daňových poradců 0409

Svatopluk Daněk ml. DiS

číslo zápisu v seznamu daňových poradců 3874

Klienti, kteří využívají účetní služby, mají zvýhodněné ceny daňového poradenství a zastupování.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • Podle přání je možné účetnictví vést v objektu klienta (tzn. doklady jsou stále pod střechou u klienta), nebo je možné doklady zpracovávat v našich kancelářích. Obě varianty mají své přednosti.
 • Za nedílnou součást dodávky se považuje i vypracování případných předepsaných statistických hlášení.
 • Na vyžádání zákazníka je předmětem dodávky i odborná konzultace o problematice s vytipováním "nápravných a ozdravných ekonomicko-organizačních opatření".
 • V případě vyžádání zabezpečí naše účtárny účast svého pracovníka při kontrole a šetření správních orgánů u odběratele; obdobně i účast daňového poradce u správce daně na FÚ.
 • Pro všechny naše klienty, kterým zpracováváme účetnictví, zajišťujeme zákonem předepsané zveřejnění účetní závěrky.
 • Pokud má zákazník zájem, můžeme mu nahrát do počítače DEMO verzi účetního programu, v kterém si může výsledky sám prohlížet i tisknout sestavy.
 • Máme i rozsáhlé zkušenosti s rekonstrukcí účetnictví, a zpracováním za celé období zpětně.

Své služby nabízíme malým a středním podnikatelským subjektům i živnostníkům.

Zajišťujeme kompletní vedení účetnictví podle platných předpisů (zákon č.563/1991 Sb.o účetnictví, vyhláška č.500/2002 Sb. a české účetní standardy), včetně zpracování daňového přiznání daně z příjmu, vyhotovení roční účetní závěrky, inventarizace zůstatků na rozvahových účtech.

Součástí služby je i zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence.

Podle typu smlouvy zákazník dostává v předem dohodnutém termínu výsledky (měsíčně, čtvrtletně, pololetně). V posledním čtvrtletí před ukončením účetního období provádíme „závěrku nanečisto“. Výhodou je možnost plánování optimální daňové zátěže.

Po ukončení účetního období obdrží každý zákazník vytištěné sestavy: hlavní knihu, účetní deník, inventurní soupis zůstatku účtů, seznam pohledávek a závazků a roční účetní závěrku; zpracujeme i zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst.9 Obchodního zákoníku. V případě auditovaných účetních jednotek připravíme podklady podle požadavků auditora.

Naše společnost je pojištěna na škodu způsobenou činnosti účetních na náhradu škody ve výši 2.000.000,- Kč (dokumenty). Daňoví poradci jsou pojištěni povinně dle zákona o daňových poradcích.

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

 • Podle přání je možné účetnictví vést v objektu klienta (tzn. doklady jsou stále pod střechou u klienta), nebo je možné doklady zpracovávat v našich kancelářích. Obě varianty mají své přednosti.
 • Za nedílnou součást dodávky se považuje i vypracování případných předepsaných statistických hlášení.
 • Na vyžádání zákazníka je předmětem dodávky i odborná konzultace o problematice s vytipováním "nápravných a ozdravných ekonomicko-organizačních opatření".
 • V případě vyžádání zabezpečí naše účtárny účast svého pracovníka při kontrole a šetření správních orgánů u odběratele; obdobně i účast daňového poradce u správce daně na FÚ.
 • Pokud má zákazník zájem, můžeme mu nahrát do počítače DEMO verzi programu na vedení daňové evidence, v kterém si může výsledky sám prohlížet i tisknout sestavy.
 • Máme i rozsáhlé zkušenosti s vypracováním daňové evidence jen jednou ročně, a zpracováním za celé období zpětně.

Své služby nabízíme živnostníkům, podnikatelům vykonávajícím nezávislé povolání, umělcům.

Zajišťujeme kompletní vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) v rozsahu předepsaném obchodním zákoníkem, zákonem o dani z příjmu §7b 586/92Sb. a zákonem o DPH 235/2004 Sb. v platném znění.

Součástí služby je i zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence.

Podle typu smlouvy zákazník dostává v předem dohodnutém termínu výsledky (měsíčně, čtvrtletně, pololetně). V posledním čtvrtletí před ukončením účetního období provádíme „závěrku nanečisto“. Výhodou je možnost plánování optimální daňové zátěže.

Při vedení daňové evidence zachováváme rozsah dřívějšího jednoduchého účetnictví. Po ukončení roku od nás každý zákazník obdrží vytištěné sestavy: peněžní deník, roční přehled příjmů a výdajů členěný podle druhu, seznam pohledávek a závazků a výslednou rekapitulaci daňových příjmů a výdajů.

VEDENÍ MZDOVÉ EVIDENCE

 • Součástí dodávky je i vytvoření platebních příkazů, v případě zmocnění i zaslání do banky internetovým bankovnictvím.
 • Při požadavku zákazníka zajišťujeme i přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních a sociálních fondů.
 • V případě požadavku zákazníka vyplňujeme i podklady pro zaměstnance, které po nich vyžadují státní orgány, popřípadě banky.
 • Dále zastupujeme plátce před správci daně i fondů; případně provádíme kontrolu mezd, které si zákazník zpracovává sám.

Služby vedení mzdové evidence nabízíme všem subjektům, pro které zpracováváme účetnictví nebo daňovou evidenci, i samostatně. Služba spočívá ve výpočtu mezd z podkladů od zákazníka, zasílání měsíčních hlášení pojišťovnám, spravujeme evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění.

Každý měsíc obdrží zákazník vytištěné sestavy: výplatní pásky zaměstnanců, příkazy do banky. Další vytištěné sestavy zašleme pojišťovnám: přehledy o vyměřovacích základech a pojistném organizace, přehledy o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Jednou ročně provedeme zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti.

EKONOMICKÉ A ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ

 • zpracování podkladů pro poskytnutí bankovního úvěru
 • zpracování podkladů pro čerpání dotací
 • zpracování finančních analýz
 • spolupráce při zákládání společnosti
 • poradenství při volbě vhodného způsobu podnikání
 • zprostředkování nákupu a prodeje společností, včetně vyhodnocení a optimalizace daňových dopadů
 • organizace valných hromad
 • odborná likvidace společnosti

Tyto služby jsou určeny jak pro podnikatelský, tak i pro neziskový sektor.

Našimi zákazníky z řad podnikatelů jsou pro malé a střední firmy, živnostníci, nezávislé povolání, umělci.

V neziskovém sektoru jsou našimi klienty zájmová a profesní sdružení.